جستجوی خدایا
نتیجه جستجوی "خدایا"

خدایا

عبارت «خدایا» از بین تمامی وبلاگها و اطلاعات سایت جستجو شده کلیه اطلاعات با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

 • خدایا! کــمــی بــیـا جــلــوتــــر . . مــی خــواهـــمـــ در گوشــت چــیــزی بــگــویم . . . ! ایـن یـک اعــتـرافــــــ اســت . . . مــن بــی او دوامــ نــمی آورمــ . . . حــتــی تــا صــبح فـــردا . . . !

 • هنر

  ب خدا یا ا این عظمتت چه لذتی میبری از تماشای درد کشیدن من؟؟ خدایا خوابی؟

 • یا ذاالجلال والاکرام یا ذاالنعماء والجود یا ذاالمن و الطول حرم شیبتی علی النار

 • ﺧــٌــﺪﺍﯾــــــﺍ !ﺁﻏﻮﺷـَــﺕ ﺭﺍ ﺍِﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪَﻫـــــﯽ ؟ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ !ﭼﯿــــﺰﯼ ﻧـَــﺪﺍﺭﻡ ..ﺍﻣـــﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﻔﺘﻦ ِ ﺣﺮﻓﻬـــــﺎﯼ ﺗﻮ ؛ﮔﻮﺵ ﺑﺴﯿــــــﺎﺭ . . .ﻣﯽ ﺷـَــﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻐـــﺾ ﻛﻨــَــﻡ ؟ﺗﻮ ﺑﮕـــﻮﯾﯽ :ﻣﮕﺮ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷــَــﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﮕــــﻮﻧــﻩ ﺑﻐﺾ ﻛﻨــــﯽ . . . ؟ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣـَــﻥ ﺑﮕﻮﯾـــَــﻡ " ﺧـﺪﺍﯾـــــﺎ "ﺗﻮ...

 • خدایا داده هایت ، نداده هایت و گرفته هایت را شکر می گویم؛ چون داده هایت نعمت ، نداده هایت حکمت و گرفته هایت امتحان است.

 • خدایاخدایا ...تو را سپاس می گویم... به خاطر همه چیز...آنچه را که به من عطا کرده ای.... و چه آنهایی را که خواستم و ندادی...حتماً حکمتی در کار بوده است...خدایا شکرت.... 

 • مذهب

  گاهی خدا را صدا کن؛ بی آنکه چیزی بخواهی... بی آنکه گله ای کنی... بی آنکه بگویی چرا... کاش... اگر بی آنکه تمام آنچه که نیست را به او نسبت دهی... بی آنکه حتی بخواهی توبه کنی... گاهی فقط خدا را صدا کن؛ او برای جنبیدن حروف نامش روی زبان تو؛ انتظار می کشد...

 • خدایا تو می دانی آنچه را که من نمی دانم در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطم هاتو خود با آرامشت تلاطم را آرام ساز...

 • ﺧــــــﺪﺍﻳـــــﺎ... ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ؟ ﺑﺮﺍﯼِ ﮔﻔﺘﻦ ! ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ِ ﺷﻨﻔﺘﻦ ِ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼِ ﺗﻮ ﮔﻮﺵ ﺑﺴﯿﺎﺭ. . ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﻢ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ : ﻣﮕﺮ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﯽ. . ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺧﺪﺍﯾﺎ ؟ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ : ﺟﺎﻥِ ﺩﻟﻢ. . ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﯿﺎﯾﯽ ؟ ﺗــــﻤــــﻨـا میکنم

 • * ﺍﺯ ﺑﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﺖ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻫﺖ ﺍﻣﺎ ﺷﻜﺎﻳﺘﻢ ﺭﺍ ﭘﺲ ﻣﻴﮕﻴﺮﻡ...! ﻣﻦ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ!!! ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﺑﺪﻯ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﻛﺮﺩﻯ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﺖ، ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎﻫﻰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻨﺎﺭﻡ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻢ... ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﺯﺩﻯ ﺗﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ...

 • خدایا... دریافته ام کسی که میگوید "برایم دعا کن" از روی عادت نمیگوید : کم آورده است... دخل و خرجش دیگر باهم نمیخواند... صبرش تمام شده است... ولی دردهایش هنوز باقی مانده است... و چقدر دردناک است شنیدن جمله "برایم دعا کن" خدایا دستش بگیر ... هنوز هم به معجزه کرامتت ایمان دارد...

 • شخصی

  خدایا..... . . . . . . . . . . ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﻢ ﻧﻪ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻧﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻧﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺁﯾـــــــــــﻨﺪﻩ .... ﺩﻟﻢ ...... ﺑﭽـــــــﮕﯿﻤﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ! ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺷﻨــﯽ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮﯾﯽ! ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻼﻝ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﮐـــﻞ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺯﻏﺎﻟﯽ ﺷﻪ ! ﭼﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﺎ 10 ﺗﺎ ﻗﻨﺪ ﺑﺨﻮﺭﻡ ! ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻭ ﭘﻔﮏ ﻭ ﻟﻮﺍﺷﮑﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺨﻮﺭﻡ ! ﺳﺮﭼﯿﺰﺍﯼﻣﺴﺨﺮﻩ ﺍﻧﻘﺪ...

 • شخصی

  خدایا وقتی قرار شد تو تنها قرار زندگیم باشی از هر چه قرار غیر از تو گذشتم