مژدگــانی ای خیابان خوابــــــــها - خلیل جوادی وبلاگ شعر و داستان(امین فرومدی) -


مژدگــانی ای خیابان خوابــــــــها - خلیل جوادی

پست با عنوان «مژدگــانی ای خیابان خوابــــــــها - خلیل جوادی» از وبلاگ «وبلاگ شعر و داستان(امین فرومدی)» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

 


 


باز بـــوی باورم خـــــاکستریست
واژه هـــای دفتــرم خاکستریستپیش از ایــنها حـــال دیگر داشـتم
هرچــه میگفتند بـــــاور داشــتممــا به رنگی ساده عادت داشتیم
ریشـــه در گنـــج قناعت داشتیمپیرهـا زهــر هـلاهــل خـورده انــد
عشق ورزان مـهر باطل خـورده اندباز هم بحث عقیل و مـرتضی ست
آهن تفتــیده ی مــولا کجـــــاستنه فقط حرفی از آهن مانده است
شمع بیت المال روشن مانده استبا خــــودم گفتم تو عاشق نیستی
آگـــــه از ســــر شقـــایق نیستیغــرق در دریــا شدن کار تو نیست
شیعه مـــولا شــدن کــارتو نیستبین جــمع ایســـــتاده بـر نمـــــاز
ابن ملجــــم هـــــا فـــراوانند بــازخواستم چیزی بگویم د یــــر شد
واژه هایم طعــمه ی تکفیــر شـدقصه ی نـــا گفته بسیار است باز
دردهـــا خـروار خــروار است بـــازدستهارا باز در شبـــهای ســـرد

هــــــا کنید ای کودکان دوره گـردمژدگــانی ای خیابان خوابــــــــها
می رسد ته مانده ی بشقابــــهاسر به لاک خویش بردیم ای دریغ
نان به نرخ روز خوردیم ای دریــــغقصـه هــای خوب رفت از یادهـــا
بی خبر مـــاند یم از بـــنیادهــــاصحبت از عدل و عدالت نابجاست
ســــود در بازار ابن الوقــتهاستگفته ام من دردهـــا را بارهـــــــا
خسته ام خسته از این تکرارهـــاای کــــه می آیدصدای گــریه ات
نیمه شـــبها از پس دیوار هـــــاگــــیر خواهد کــــرد روزی روزیت
در گلـــوی مــال مـردم خوارهـــامن بــه در گفتم ولیکن بشنوند
نکته هـــا را مـو به مو دیوارهــــا


 


 شعر و داستان/امین فرومدی


ادبیات ایران و جهان


وبلاگ «مژدگــانی ای خیابان خوابــــــــها - خلیل جوادی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «وبلاگ شعر و داستان(امین فرومدی)» ندارد.