شازده کوچولو (1) ششم و متوسطه اول -


شازده کوچولو (1)

پست با عنوان «شازده کوچولو (1)» از وبلاگ «ششم و متوسطه اول» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

 


   وقتـی شش سالـم بـود کتـابی خوانـدم در بـاره ی


جنگل های بکر و دست نخورده که در آن تصـاویری از


مارهای بوآ بود و نوشتـه بود که این مارها شکار خود


را هر چند درشت و قوی جثـه، درستـه می خورنـد و


بعد شش ماه همانجا دراز می کشند تا بتوانند آن را


هضم کنند. از خواندن این مطلـب و تجسم مار بوآیی


که مثلا" فیلی را خورده، خیلـی ذوق زده شـدم. این


بود که مـدادی برداشتـم و آن را نقـاشـی کردم، ولی


وقـتـی آن را به بزرگتـرهـا نشـان دادم، آنهـا بـر خلاف


انتظار نه تنها نترسیـدند، بلکه با تعـجب پرسیـدند که


مگر «کلاه» تـرس دارد! بعد مجبـور شدم که نقـاشی


را طوری بکشم که داخل شکم مار بوآ هم دیده شود


تا دیگر بزرگترهـا آن را با کلاه اشتبـاه نگیرنـد، امـا این


بـار گفتنـد: بـه جای این نقـاشی هـا بنـشین تـاریخ و


جغرافـی و ریاضـی ات را بـخوان. من هـم که از اینـکه


همیـشـه هـمـه چیـز را بایـد برایشـان تـوضیـح بدهـم


خسته شده بودم،رفتم و برای خودم سرگرمی دیگری


پیدا کردم و خلبان شدم. از شما چه پنهان تا حالا هم


به بیشتر جاهای دنیـا پـرواز کرده ام و راستی راستی


هم جغرافی به دردم خورده و اگر مثلا"در دل شب گم


شـوی، با آن می تـوانـی راهـت را بیـابـی و خیلـی به


دردت می خورد.به خاطر شغلم با آدمهای بزرگ زیادی


سر و کار داشتـه ام، ولـی هنـوز هم نظـرم نسبـت به


آنها تغییر نکرده است و عقیـده ی بهتری در باره شان


به دسـت نیـاورده ام. با این وجود هر وقـت یکی شان


را دیـده ام که یک خرده روشـن بیـن به نظـرم می آید،


نقـاشـی مار بـوآ را به او نشـان می دهـم تا ببینم چه


می گویـد و چه کاره است ولـی اگر بگویـد آن یک کلاه


اسـت، مـن هـم دیگـر نـه از مـارهـای بـوآ بـه او چیـزی


می گویم، نه از جنـگل هـای بکـر و نه از ستـاره ها؛ و


خودم را تـا حد آنهـا پایین مـی آورم و از پول و ورزش و


سیـاسـت با آنهـا حرف می زنـم و آنهـا نیـز از اینـکه با


چنین شـخص معقـول و حسابـی دمخور و هم صحبت


 شده اند، خیلی مشعوف می شوند.


 


وبلاگ «شازده کوچولو (1)» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «ششم و متوسطه اول» ندارد.