ششم و متوسطه اول -


ششم و متوسطه اول

وبلاگ «ششم و متوسطه اول» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

وقتـی شش سالـم بـود کتـابی خوانـدم در بـاره ی جنگل های بکر و دست نخورده که در آن تصـاویری از مارهای بوآ بود و نوشتـه بود که این مارها شکار خود را هر چند درشت و قوی جثـه، درستـه می خورنـد و بعد شش ماه همانجا دراز می کشند تا بتوانند آن را هضم کنند....

»

طول یک کوچه 13.04 متر است، یعنی طول آن 13 متر و ... است. 4 سانتی متر 4 دسی متر 400 میلی متر 40 سانتی متر

»

کدام گزینه از ویژگی های رودهای اروپا می باشد؟ طغیان می کنند و خرابی به بار می آورند. مدتی دراز از سال به صورت یخ بسته هستند. برای کشتیرانی و آبیاری مناسبند. مدتی از سال کم آب یا خشک هستند.

»

500 میـکـرون و 4 دسی متـر و 6 سانتـی متـر و 70 میلی متـر، چه کسری از یک متـر می باشد؟ 53.5 5.35 0.535 0.5305

»

یک شنبـه صبح بعـد از یک شب بـارانـی که مـا را تا حدودی از آلودگی هوا برای چند ساعتی هم که شده نجات داده بود، بعد از ده دقیقه پیـاده روی در زیر بـاران وقتی می خواستم به آن طـرف خیابـان بـروم تا خود را بـه ایستـگاه متـرو برسانـم، خودروی تـک...

»

جسمی را که دمای آن 31- درجه است را در اتاقی که دمـایش 17 درجه اسـت قـرار داده ایـم تا به دمـای اتـاق برسد، این جسم چند درجه گرم شده است؟ 36 14 48 24

»

بهترین و مؤثرترین کتابی که تا به حال خوانده ام کتاب آرزوهـا اسـت چون داستـانـی زیبـا در باره ی رسیـدن به هدف در زندگی دارد.

»

کدام گزینه درست است؟ هر عدد مثبت از قرینه ی خود کوچکتر است. هر عدد و قرینه اش بر روی محور، به یک فاصله از صفر قرار دارند. اعداد منفی، هر چه از صفر دورتر باشند، بزرگترند. صفر از هر عدد صحیح منفی کوچکتر است.

»

بهتـرین و مؤثرترین کتابـی که تـا بـه حال خوانـده ام جزیـره ی بـزرگ است زیرا مدیـریـت را به مـن یاد داد.

»

دیـشب کتـاب قـصـه ای را مـی خوانـدم که در میـان حکایات قدیمی آن داستانی از جوامع الحکایات عوفـی را جالـب تر از بقیـه یافتـم و در اینـجا می خواهـم آن را برای شما تعریف کنم: داستان از آنجا شـروع شد که جبـرئیـل با یک کاسه آب حیات به نزد حضرت سلیمـان...

»

بهترین و مـؤثـرتـرین کتـابـی که تا بـه حال خوانـده ام، زندگی دکتر محمود حسابی است، چون از او یاد گرفتم که برای دیگران ارزش قـائـل شوم.

»

پدری در پـاسخ به این پرسش که سن پسرت چقـدر است، گفت:« سن کنونی من 4 برابر سن شش سال پیش پسرم است و دو سـال دیگر مجمـوع سـن مـن و پسـرم 60 سـال می شـود.» سـن فعلـی پسـر چقـدر است؟ 14 15 16 17

»

عهد نامه ی پاریس بین کدام کشورها بسته شد؟ فرانسه و ایران فرانسه و روسیه فرانسه و انگلیس انگلیس و ایران

»

دوره ی استبـداد صغیـر از چه زمانی آغاز شد؟ با روی کار آمدن احمد شاه با به توپ بستن مجلس با حمله ی روسها به شمال کشور با کشته شدن شیخ فضل اله نوری

»