برآورد سیخ بندی پدیده معماری -


برآورد سیخ بندی

پست با عنوان «برآورد سیخ بندی» از وبلاگ «پدیده معماری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

پس از قالب کاری، کار سیخ بندی آغاز میگردد و بیشتر در کار ساحه سیخ و تن برآورد می گردد و بنابر ساحه کاری دارای کاربرد گوناگون می باشد.


در کل سیخ های که دارای قطر شش تا هشت ملی متر است به گونه رول و قطرهای بالاتر از آن تا چهلی ملی متر به گونه خاده که دارای درازی 11.75 متر است یافت می گردد.


اگر خواسته باشیم که وزن سیخ را از درازی آن دریافت نمایم، میتوانه این گونه عمل کرد.


وزن فی متر سیخ  = d² * 0.617   


در فارمول  بالا d قطرسیخ به سانتی متر را نشان می دهد.


مثال: وزن چهار خاده سیخ 14 ملی را دریافت نماید؟


حل: ازاینکه تمام خاده های سیخ دارای درازی استندرد 11.75 متر می باشد در گام نخست وزن یک متر آن را دریافت می نمایم.


 = 1.4 x 1.4 x 0.617 = 1.209 Kg / m   وزن یک متر سیخ 14 ملی


از اینکه طول استندرد تمام خاده های سیخ 11.75 متر می باشد پس داریم که:


  = 11.75*4 *  1.209 = 56.84 Kg    وزن مجموعی 4 خاده سیخ 14 ملی


         


قرار نورم های معماری در ساختمان 50% سیخ بندی خم وکج و 50% راست کار گرفته می شود. نظر به کلاس  سیخ ها مقاومت شان( 3000kg/cm2) بوده و ضریب ارتجاعیت آن 2(20*106 )kg/cm می باشد . از روی آموزه های ساختمانی سیخ گول را در فی متر مکعب بدنه آهن کانکریتی چنین سنجش کرده اند.  1. برای بدنه پوشش از (35-70 )کیلوگرام فی متر مکعب.

  2. برای بدنه گادر از (70-120) کیلوگرام فی متر مکعب.

  3. برای بدنه پایه از (160-110 ) کیلوگرام فی متر مکعب.

  4. برای بدنه تهداب از( 35-50 ) کیلوگرام فی متر مکعب.شمارهنوع فعالیتواحد اندازه گیریمقدار کارکارگر ماهرکارگر غیر ماهر  *1سیخ بندی پایه ها تا بلندی چهار متر همرای قات کردنتن1 تن13.50 MD/Ton02سیخ بندی گادر ها و پوشش سقف های کانکریتی با قات کردن آنتن1 تن12.50 MD/Ton03سیخ بندی کمان ها ، گنبد ها با قات کردنتن1 تن17.00 MD/Ton04سیخ بندی تهداب های کانکریتی با قات کردنتن1 تن10.00 MD/Ton0
یادداشت: یک تن معادل است با 1000 کیلو گرام و ضایعات در سیخ بندی پنج فیصد سنجش می گردد.


وبلاگ «برآورد سیخ بندی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «پدیده معماری» ندارد.