سنگ کاری غرقه - کرسی پدیده معماری -


سنگ کاری غرقه - کرسی

پست با عنوان «سنگ کاری غرقه - کرسی» از وبلاگ «پدیده معماری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

سنگ کاری غرقه: در ساختمان زمانیکه تهداب ها کندن کاری می گردد، این گونه سنگ کاری بدون کاربرد شاقوق و رجه ساخته می شود، بیشتر در سنگ کاری غرقه بافت سنگ مراعات گردیده و کوشش می شود تا خالیگاه در دربین آن نماند. طاقت کار در سنگ کاری غرقه این گونه سنجش و برآورد می گردد.شمارهنوع فعالیتواحد اندازه گیریمقدار کارکارگر ماهرکارگر غیر ماهر1سنگ کاری خشکه در تهداب تا یک مترمتر مکعب1 مترمکعب0.30 MD/m³0.25  MD/m³2سنگ کاری در تهداب بیشتر از یک مترمتر مکعب1 مترمکعب0.40 MD/m³0.50 MD/m³
سنگ کاری کرسی: این سنگ کاری از سطح زمین به بالا کار می گردد که برای برجسته ساختن و منظم ساختن آن از چوب گز، رجه و شاقول کار گرفته می شود. بافت سنگ، محل هنگاف کاری و نورم آن بنابر بلندی آن از هم تفاوت دارد. برای اگاهی بیشتر از جدول طاقت کار در برآورد و سنجش درست کار گرفته می شود.شمارهنوع فعالیتواحد اندازه گیریمقدار کارکارگر ماهرکارگر غیر ماهر *1سنگ کاری خشکه در کرسیمتر مکعب1 مترمکعب0.35 MD/m³1.10 MD/m³2سنگ کاری با مصالحه در کرسیرر1 مترمکعب0.50 MD/m³1.20 MD/m³3سنگ کاری با مصالحه در کرسی  تا بلندی بیشتر از یک متررر1 مترمکعب0.62 MD/m³1.20 MD/m³4سنگ کاری پایه های چهار رخرر1 مترمکعب0.62 MD/m³1.16 MD/m³5سنگ کاری با مصاله در دیوار های كه بیشتر از دو متر عرض دارند.رر1 مترمکعب0.40 MD/m³1.20 MD/m³
 


یادداشت: مصالحه که در سنگ کاری استفاده می شود نباید از 35 فیصد حجم سنگ زیاد شود، در سنجش و برآورد سنگ کاری حجم مصالحه از حجم سنگ کاری تفریق نمی گردد، چون در هنگام سنگ کاری از اثر چکش زدن به سنگ ضایعات گزاف را متقبل می گردد. در نیروی کاری تفاوت رخ میدهد چون به هر اندازه که ارتفاع سنگ کاری بلند برود به همان اندازه نورم کارگر ماهر بلند سنجش می گردد، که بنابر نورم طاقت کار 0.062 MD/m³   بوده همچنان تفاوت کارگر غیر ماهر آن 0.125 MD/m³   می باشد.


وبلاگ «سنگ کاری غرقه - کرسی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «پدیده معماری» ندارد.