سوالات انجنیری - بخش اول پدیده معماری -


سوالات انجنیری - بخش اول

پست با عنوان «سوالات انجنیری - بخش اول» از وبلاگ «پدیده معماری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

صد سوال انجنیری عمومی در بخش های ساختمان های مدنی و صنعتی، سرک سازی، ساختمان هایدرولیکی و برآورد انجنیری 1. به طورعموم میل به چند نوع است، نام گرفته و میل مجاز سرك در كوتل ها، تپه ها و بلندی ها چند فیصد محاسبه می گردد؟


جواب: به طور عموم چهار نوع میل وجود دارد كه عبارتند از : 1- میل نشیبی. 2- میل بلندی. 3- میل طولی. 4- میل عرضی.


میل مجاز سرك دركوتل ها، تپه ها و بلندی ها حداقل %3 و حد اعظم %7  می باشد. 1.  ساحه یك بند به اساس كدام معیار ها انتخاب می گردد وعرض دیوار بند عمومأ چند متر میباشد؟


جواب: در انتخاب ساحه بند نكات ذیل در نظر گرفته می شود: 1- كم عرض بودن دیوار بند.2- استحكامات دو جناح دریا. 3- داشتن ساحه آب گیر مناسب. 4- داشتن ذخیره آب با گنجایش زیاد. 5- داشتن ساحه سركوب. 6- ساحه كه مردم كمتر خساره مند گردد. 7- ساحات كه اماكن عام المنفعه كمتر متضرر گردد و از نظر جیولوجیكی مناسب پنداشته شود. 1.  وظیفه سرریزه یا (Spillway) چیست و در كدام قسمت بند های آب یاری و برق موقعیت دارد.


جواب: به منظور تخلیه نمودن آب اضافی بند در نظر گرفته میشود و موقعیت آن در بلندترین نقطه بند در نظر گرفته میشود. 1.  اكسل لود بالای سرك چطور سنجش می گردد و حد مجاز آن چقدر می باشد؟


 جواب: اكسل لود بالای شاهراه ها درافغانستان دوازده تن و به اساس معیارهای استندرد سرك سازی كه توسط وزارت محترم فواید عامه ترتیب گردیده سنجش می گردد. 1. بند های برق وآب یاری به چند نوع بوده و تولید انر‍ژی برق در یك توربین بستگی به كدام عوامل دارد؟


جواب: بند های برق و بند های آبیاری به سه نوع بوده كه عبارتنداز: 1- بند خاكی 2- بند كانكریتی.3- بند سنگریزه ئی.


تولید انرژی برق در یك توربین بستگی به مقدار آب، ذخیره آب بند، طویل بودن تونل سركوب توربین، میزان بارنده گی، سرازیرشدن سیلاب ها و دوران آب دارد (فشارهایدرولیكی آب). 1.  مدیریت دوران پروژه شامل چند مرحله می باشد هر یك آن را نام ببرید؟


جواب: مدیریت دوران پروژه بر چهار مرحله میباشد:


1-      مرحله تشخیص. 2- مرحله دیزاین. 3- مرحله تطبیق. 4- مرحله ارزیابی.


همچنان دوران پروژه بر شش بخش به ترتیب ذیل نیز بوده میتواند:


1-      پروگرام سازی. 2- تشخیص یا شناسائی. 3- پلانگذاری ودیزاین.4- تمویل.


5- تطبیق. 6- ارزیابی. 1.  سروی چیست تعریف نمائید؟


جواب: سروی علمیست كه فاصله های نسبتی افقی و موقعیت های نسبتی ارتفاعی نقاط را بر روی زمین و نزدیك زمین تعین می نماید. 1.  سایت پلان چیست توضیح کنید؟


جواب: سایت پلان عبارت از یك پلان مهندسی و ترسیمات تفصیلی انجنیری در رابطه به یك قطعه زمین در نظر گرفته شده می باشد.


سایت پلان معمولأ نشان دهنده نقشه یك تعمیر، پاركینگ، شبكه فاضلاب، شبكه آبرسانی، لایتنگ، پیاده روها، چمن، باغچه وغیره ساختمانها می باشد. 1.  سلمپ تست چیست؟


جواب: سملپ تست عبارت از واحد اندازه گیری نرمیت كانكریت می باشد. 1.  دیزاین پروژه چیست  ؟


جواب: دیزاین عبارت از سروی و نقشه برداری، ترتیب ترسیمات، لست مشخصات، برآورد احجام كار و قیمت گذاری یك پروژه می باشد. 1.  ارزیابی پروژه چیست؟


جواب: ارزیابی پروژه عبارت از  تجزیه و تحلیل دیزاین ، نتایج و اثرات پروژه قبل از تطبیق، در جریان تطبیق و پس از تطبیق پروژه با مرور و بررسی اقدامات اصلاحی میباشد. 1.  میل مجاز در اراضی برای خط آهن چند فیصد است؟


جواب: میل مجاز برای خطوط آهن نظر به استندرد های بین الملی %20 در نظر گرفته می شود. 1.  یک دیوار استنادی به طول 200متر جهت جلوگیری از سیلاب اعمار می گردد و دارای مشخصات ذیل می باشد . غرقه عرض  3متر و ارتفاع آن 2 متر و بالاتر از سطح زمین ارتفاع 3 متر و عرض 1.5 متر احجام کاری دیوار را پیدا کنید؟


جواب :


الف کندن کاری                                    200m * 3m *2m = 1200m3


سنگ  کار غرقه                                    200m * 3m *2m = 1200m3


سنگ کار کرسی                              200m * 300m * 1.5m = 900 m3 1.  گیچ یا عرض خط آهن با در نظر داشت كدام موضوعات تعین می گردد؟


جواب: گیچ یا عرض آهن با در نظر داشت خطوط ریل كشورهایكه مناسبات تجارتی بیشتر داشته باشد تعین می گردد و با سایر كشورهایكه عرض گیچ در تضاد قرار می داشته باشد باید تغیر گیچ در نظر گرفته شود. 1.  تهداب یک تعمیر را 20 کارگر در 15 روز کندن کاری می کنند 40 نفر در چنــــد روز کار آن را تمـــــام می کـــــند؟


جواب :


20 = 15


40 = x


X = 20 *15/40 = 7.5


  1. اگر در یک پایه ساختمانی به تعداد 8 خاده سیخ گول 16 ملی متر محاسبه شده باشد و سیخ گول نامبرده در بازار پیدا نشود چند سیخ 20 ملی متر می تواند عوض آن در پایه استعمال شود؟


10n= ∏ 8*8                              ∏


n = 5.12 ≈ 6                               1. سه نوع مارک  کانکریت که مقدار زیاد بار بالای آن عمل می کند  با نسبت های مخلوطی و ساحه کار آن ها معلومات دهید؟


M250 (1:1:2)    در کمان های  دارای وایه بزرگ و پایه های که بار  زیاد را بر داشت می نمایند


M200 (1:1.5:3)      در پایه های دارای ارتفاع بلند و سایر عناصر که بار متوسط  را بر داشت می نمایند


   M150  (1:2:4) در ساختمان های عمومی مانند سلب، گادر، و پایه ها. 1. در هنگام نظار ت از پروژه کدام نوع اسناد پروژه  در ساحه کار موجود باشد؟


لست مشخصات، کاپی قرارداد، نقشه ها و پلان کاری پروژه.          


  1. معمولاًچند نوع  نقشه  در ساحه  کار تعمیرات ضروری است؟


نقشه های انجینیری، نقشه های مهندسی،  نقشه های آب رسانی و کانالیزیسیون،  نقشه های برق ضعیف،  نقشه های برق قوی،  سایت پلان   و نقشه های تهویه و تسخین. 1. برآورد اول و برآورد ثانی  چه طور و به چه منظور صورت می گیرد؟


برآورد اول قبل از شروع پروسه طی مراحل تدارکات پروژه به منظور پیش بینی و تثبیت احجام تخمینی پروسه های کاری به ملاحظه نقشه ها و ساحه کار صورت می گیرد اما برآورد ثانی به منظور  تثبیت مقدار کار های انجام شده، بعد از تکمیل پروژه  به ملاحظه ساحه و تطبیق آن با لست مشخصات صورت می گیرد. 1. در سرک سازی    camber چه را گویند و در سرک های کوهستانی قیر ریزی شده چند می باشد؟


کمبر میل عرضانی سرک را گویند و در سطوح قیر ریزی شده سرک های کوهستانی 2.5 می باشد. 1. در سرک های کوهستانی چند نوع گولای  ساخته می شود صرف نام بگیرید؟


سه نوع ساخته می شود:گولای محدب، گولای مقعر و گولای  کارنر.


  1. اجزای طبقات ساختمانی سرک ها را نام بگیرید؟


طبقه بستر           soil sub grade


 طبقه فرعی تحتانی         sub base course 


طبقه تحتانی base course 


پوشش سطح سرک surface course 1. در ساختمان های رهایشی و اداری  سیم های جریدار  1.5ملی متر و 2.5ملی متر معمولاً به چه منظور  استفاده می شود؟


سیم 1.5ملی متر جهت لین دوانی سویچ برای چراغ ها وسیم 2.5ملی متر درلین دوانی ساکت ها برای استفاده وسایل برقی صورت می گیرد.


  1.  چهار نوع وزن دینا میکی را نام بگیرید؟


1-وزن غیر انتقالی، تغیر پذیر به قسم پیریودیک.


2-وزن های کوبنده.


3-وزن های کوتاه مدت.


4-وزن های انتقالی.


  1. در آهن کانکریت کدام عنصر ساختمانی در مقابل کدام نوع قوه بیشتر  مقاومت دارد؟


سیخ  گول در مقابل قوه کششی و کانکریت در مقابل قوه فشاری بیشتر مقاومت دارد.


  1. اگر اوسط عرض کاسه یک بند 5کیلومتر و طول کاسه بند 20 کیلومتر باشد، برای ذخیره نمودن  900000000متر مکعب آب  ارتفاع وسطی آب چند متر میباشد.


200000m*5000m*x=900000000m3


20000m*5000m=9m      X=900000000m3


  1.  جهت اعمار خطوط آهن در ساحات هموار به چه اندازه كندن كاری نیاز است توضیح دهید؟


جواب: جهت اعمار خطوط آهن درساحات هموار الی 6 متر كندن كاری نیاز می باشد. 1.  در بند های برق تولید برق  به اساس كدام معیار ها سنجش می گردد؟


در بند های برق تولید برق نظر به میل تونل سركوب بالای توربین، موجودیت آب كافی در كاسه بند و با در نظر داشت دوعامل فوق از مودل های تولید برق نظر به هر فصل سال صورت می گیرد. 1.  معیار های اساسی برای دیزاین سرك كدام ها اند؟


عبارتنداز: 1- كیفیت خاك.2- فشار یا لود عراده جات.3- موضوعات اقلیمی 4- هایدرولوجی وغیره. 1.  رسوبات در اثر چه به وجود آمده و حیات فزیكی یك بند چه وقت به صفر تقرب می كند؟


چون عمومأ بندهای برق و بندهای آب یاری در افغانستان در جوار كوه ها و تپه های خاكی قرار دارند و سالانه در موسم بارندگی مقدار زیادی از آب های  باران و برف به شكل سیلاب در داخل دریا ها سرازیر می گردد و سرازیر شدن سیلاب های مذكور از یك طرف مقدار آب مورد ضرورت كاسه بند را تكمیل نموده و از جانب دیگر چون آب مذكور توام با گل و لای مخلوط می باشد، باعث پر شدن كاسه بند گردیده وهمچنان بعضأ آب های دریا ها به نسبت داشتن درجه بلند رسوبات باعث پر شدن كاسه بند گردیده كه این عوامل خود به خود عمر حیات فزیكی یك بند را مساوی به صفرمی سازد. 1. بند های برق و آب یاری به چند نوع بوده و تولید انر‍ژی برق در یك توربین بستگی به كدام عوامل دارد؟


جواب: بند های برق و بند های آب یاری به سه نوع بوده كه عبارتنداز: 1- بند خاكی 2- بند كانكریتی.3- بند سنگریزه ئی.


تولید انرژی برق در یك توربین بستگی به مقدار آب، ذخیره آب بند، طویل بودن تونل سركوب توربین، میزان بارنده گی، سرازیرشدن سیلاب ها و دوران آب دارد (فشارهایدرولیكی آب). 1.  میزان تولید برق دریك بند برق بستگی به كدام عوامل دارد؟


جواب: میزان تولید برق در بند های برق بستگی به عوامل ذیل دارد:


1-      جریان بارنده گی.2- سرازیر شدن سیلاب ها درموسم های مختلف.3- آبگیرساحه بند.4- سرچشمه بند.5- ساحه سركوب بند.6- ظرفیت ذخیره آب بند. 1.  از لحاظ شکل چند نوع بند آب وجود دارد توضیح دهید؟


جواب: بندها از لحاظ شكل به سه نوع است: 1- بند های خورد.2- بندهای متوسط.3- بند های بزرگ.


بند های كه از 0.5 میلون مترمكعب الی 10 میلون مترمكعب ظرفیت ذخیره آب را دارا میباشد بندهای خورد، بندهای كه از 10 الی 60 میلون مترمكعب ظرفیت ذخیره را دارا میباشد بندهای متوسط وبند های كه از 60 الی......... متر مكعب ظرفیت ذخیره را دارا می باشد بندهای بزرگ  ردیف بندی شده است. 1.  درکشور افغانستان سرك ها به چند نوع كتگوری شده است؟


1-      شاهراه ملی.


2-      سرك های ولایتی.


3-      سرك های منطقوی.


4-      سرك های محلی.


5-      سرك های دهاتی. 1.  فرق بین قیر و تاركول چیست؟


قیر جهت اسفلت سرك ها مورد استفاده قرار می گیرد و تاركول جهت قیر ریزی میدان ها هوایی استفاده می گردد.


زیرا تاركول در مقابل تیل و سایر روغنیات از مقاومت خاص برخوردار است مگر قیر در مقابل تیل و سایر روغنیات دارای كدام مقاومت نمی باشد. 1.  برای خطوط ریل از كدام نوع میل ها استفاده میگردد؟  برای خطوط ریل از میل های طولی ومیل های عرضی استفاده میگردد.

 2.  حد اعظم سرعت ریل مسافر بری بالای سلیپرهای كانكریتی فی ساعت چند كیلومتر تعین گردیده است؟


حد اعظم سرعت ریل مسافربری بالای سلیپرهای كانكریتی فی ساعت 250 كیلومتر تعین گردیده است. 1.  کدام اعوامل مختلف در طراحی سرک ها مد نظر گرفته میشود ؟


جواب   -  1   نیازمندی های اجتماعی    2    نیاز مندی های اقتصادی    3   زیست محیطی    4   نیاز مندی های فرهنگی. 1.   میل سرک نظر به چه تعین می گردد و نطر به اراضی دارای تفاوت است یانه ؟


 میل سرک نظر به تفاوت اراضی در ساحه تعین می گردد . و دارای تفاوت ذیل میباشد.


مناطق هموار، مناطق میلان دار و مناطق کوهی که میل آن نظر به فرمول ذیل تعین میکردد.


I = h / L                                                                                                                         L                                                                                                                                                   


 


در اینجا (I)   میل که به فیصد در نظر گرفته میشود .


(H)  تفاوت ارتفاع بین نقاط.


(L)  طول (فاصله بین نقاط) می باشد.


که میل در مناطق هموار 3 الی 5 فیصد و در مناطق تپه ئی   5تا 6 فیصد و در مناطق کوهی  تا به 10 فیصد و استسناً تا به 12 فیصد میرسد. 1.   سرک ها نظر به ساختمان فرش به چند نوع است ؟


جواب   - سرک از لحاظ ساختمان فرش به سه نوع بوده .


1 – اسفالت بیتون  2 – اسفالت کانکریت  3 – طریقه انجزاب که در افغانستان چندان مروج نیست  . 1.  کتگوری سرک ها نظر به چه اساس تعین میگردد ؟


جواب  - کتگوری سرک ها نظربه شدت حرکت موتر فی شبانه روز و ریلف منطقه تعین می گردد. 1. خوب ترین سرک در شرایط افغانستان از نقطه نظر ساختمان کدام است ؟


جواب  - خوبترین سرک از نقطه نظر ساختمان نظر به محیط و منطقه و لزوم دید ساختمان اسفالت بیتون می باشد که دارای سهولت بوده که مدت کمتر را در ساختمان آن دارا می باشد ولی نظر به شرایط محیطی می توان از اسفالت کانکریت استفاده نمود. که این پروسه مدت زیاد را در بر می گیرد یعنی در مدت 28 شبانه روز را در بر می گیرد. 1. در ساختمان سرک کدام بخش دارای اهمیت بوده وچه تاثیرات را بار میاورد؟


در ساختمان سرک بدنه خاکی دارای اهمیت زیاد بوده که به نام تهداب یا اساس سرک یاد می شود هر قدر بدنه خاکی مستحکم باشد سرک دارای کیفیت، متراکمیت و پایه داری بیشتر میباشد. 1.  در ساختمان اساس سرک کدام عملیه صورت میگیرد  ؟


جواب  -  1  تراش نمودن طبقه  نباتی  از بدنه خاکی به ضخامت 10الی 20 سانتی متر


             2 آب پاشی با رطوبت مساعد ( درصورت تراکمیت اعظمی )


             3 تپک کاری توسط رولر ده تن در ضمن چهار عبور از یک محل .


             4 پرکاری قاعده بدنه خاکی به ضخامت بیشتر از 30سانتی متر از ریگ وجغل دریائی در دو مرحله 15 سانتی متر بعد و هموار کاری آن توسط اوتو گریدر و تپک کاری توسط ررولر هشت تن در ضمن شش عبور از یک محل همرا با آبپاشی تا حاصل کردن رطوبت مساعد .


          5 هموار کاری مخلوط جغل ماشینی.


          6 مسطح ساختن اساس ساخته شده سرک یعنی جغل فرکشنی ومنظم ساختن میلان های جانبی .


          7  هموار کاری اسفالت بیتون توسط اسفالت کلچ به ضخامت 7 سانتی متر و تپک کاری توسط رولر در ضمن 5 الی 8 مرتبه ار هر محل .


 


  1.  سوال 13  - ساختمان مصنوعی چیست و به چند نوع میباشد ؟


جواب   -  ساختمان مصنوعی عبارت از ساختمان های انجنیری ودفاعی سرک میباشد که عبارت اند از پل ، پلچک ، گالری ، دیوار استنادی ، سیلبر ها ، شرشره  وغیره را میتوان نام برد . که هرکدام آنها جز اساسی سرک بوده که در وقت لزوم دید ساحه از آن استفاده می گردد. 1.  فیصدی های مخلوط قیر را توضیح نمائید ؟


در ترتیب اسفلت بیتون اجزای ذیل شامل است


        1  - 4 الی 5 فیصد قیر.


        2 -  1 الی 1.5 فیصد پودر منرال.


       3  -   30فیصد ریگ


       4  - جغل  فرکشنی به سایز  5 الی 25 ملی متر 25 فیصد


       5 -  جغل به سایز 25 الی 70 ملی متر 30فیصد 1.  فرق سرک های شهری و سرک های شاهراه ها در چه است؟


فرق عمده در این دو نوع سرک این است که  در سرک های شاهراه ها دارای شولدرها (شانه ها) بوده و سرک های شهری فاقد شولدر ( شانه سرک ) میباشد. 1. در ساختمان سرک تست های اساسی را نام ببرید ؟


 جوابCBR, Proctor,  F D T  که در اینجا :


CBR  تراکمیت و نفوذ پذیری خاک تعین می کند .


Proctor  رطوبت مساعد را تعین میکند.


FDT کمپکشن را معلوم می نماید. 1. حرارت کاری اسفالت  بیتون در کدام درجه است و در ساحه کاری که اسفالت در آنجا استفاده می گردد توضیح نمائید؟


جواب  - درجه حرارت کاری 160 درجه سانتی گرید بوده و در ساحه درجه حرارت کاری از 140 درجه سانتی گرید کمتر نباشد. 1.  خدمات شهری دارای چند بنا بوده و سرک از جمله کدام بنا  به شمار می رود؟


جواب  – خدمات شهری دارای دو بنای اساسی بوده یکی زیربنا شهری و دیگری روبنا شهری یعنی تعمیرات عامه .


شبکه های شهری عبارت اند از


1 – سرک های شهری


2 – شبکه های آبرسانی و کانالیزاسیون


3 – شبکه های انرژی برق


4 – شبکه های مخابراتی تیلیفون وانترنت


5 – شبکه های تنظیفاتی


6 – پارک ها و ساحات تفریحی.


که سرک ها از جمله زیر بنای اساسی به شمار میرود. 1. دیوار استنادی ذیل را با شرط های استحکامی آن محاسبه نمائید؟                              


 


                                                                                                                                 A = 0.8M


B = 2 M


H = 3 M


Wsoil = 1.8 T/Cu.M


Wstone = 2.5 T/Cu.M


                                                                    P = ?


A


 


 


 


 


 


      H                                                                                      


      Wall                                             Stone


      Soil


 


 


 


 


            


                   B


      1. هرگاه یک پلیت پوشش از 4 سمت سخت باشد و در تحت تاثیر بار های وارده قرار گیرد در این صورت پوشش متذکره تحت تاثیر چند نوع مومنت خواهد بود؟


4 مومنت 1. به خاطر تقلیل بخشیدن قوه های زلزله در تعمیرات کدام نقاط باید مدنظر گرفته شود؟


1- پلان تعمر باید مغلق نباشد ساده باشد کوشش شود تا طول تعمیر باید کمتر از سه چند عرض ان باشد.


2-چون قوه زلز له تابع کتله است لذا تعمیر باید سبک بوده بخصوص بامهای طبفه بالایی باید تا حد ممکن سبک باشد.


3-پلان های مغلق را توسط درزهای زلز له به پلان ساده تبدیل نمود.


4- در قسمت جایند ها باید تدابیر اضافگی باید مدنظر گرفت.


5- زمین های پرنشیب بخاطر وقوع لغزش و سقوط سنگ ها باید انتخاب نگردد.


6- در محلات پرانه شده و محلاتی که سطح اب های بلند ویا خاک ضعیف یا ریگ میده سست باشد  کوشش شود تعمیر اعمار نگردد ویا تدابیر لازمه گرفته شود. 1. اجزای مرکبه خاک را شرح دهید؟


در تر کیب خاک سه جز( عناصر ترکیبی یا فاز) شامل می باشد.


1- ذرات جامد سخت منرالی- اسکلیت خاک (دانه) 1. زمانیکه مایعات در بین نل ها و کانال ها در جریان اند چند نوع ریژیم موجوداست؟


ج- دو نوع 1- رژیم لیمیناری (طبقاتی)   2- ریژیم توربولنتی (مختلط) 1. مقدار و حجم سنگ و مصالح(سمنت ِ ریگ ِ و اب را  در صورت که اندازه های ذیل دادشده دریافت نماید ؟ 


 M-200                            , W= 70cm  L=600cm        H=130cm


 


 


 


 


Vs1= 6x 0.7x 0.8= 3.36m3     ,     Stone = 3.36 +1.5 =4.8.6m3


Vs2=6x0.5x0.5=     1.5 m3


Mortar= 0.35x4.8=1.68 m3          Mortar= 1.68 m3


 


Mortar =Mark -200


Cement=222x 1.68= 373 Kg


Sand= 1.68 x 1.11 =1.864 m3


Water = 1.68 x 0.23 = 0.386 m3    386 Liter


 


Labors:


 Skilled=4.8 x 0.68 = 3.2 p


Unskilled=4.8 x 1.45 = 7 p


  1. در صورت که ارتفاع تعمیر تا 5 منزل باشد عرض درز زلزله چند سانتی متر مد نظر گرفته می شود؟


 


ج- درصورتی که ارتفاع تعمیر تا 5 منزل با شد عرض درز زلزله را 3cm مدنظر می گیرند.


  1.  مساحت تهداب ها تابع چه است؟ مساحت تهداب ها تابع مقاومت نورماتیفی خاک می باشد.

 2. مقاومت سنگ کاری در محاسبات برای دیزاین چقدر گرفته می شود؟


50 kg/cm2     1. دیوار های خشت پخته به عرض 35سانتی متر در صورت دیوار بر دارنده به چه ارتفاع اعمار کرده می توانیم؟


2.8 متر                            1. از مخلوط 1:2:4کدام مارک به دست می اید؟


ب:مارک 150                1. قشر محافظوی تابع جه می باشد ؟ تابع قطر سیخ گول.  

 2. مقاومت خشت درجه اول در محاسبات به چه اندازه در نظر گرفته میشود؟


                  30 kg/cm2  1. مقاومت سیخ های رخدار دارای چند است؟ ج- دارای مقاومت 2800 کیلوگرام فی سانتی متر مربع میباشد.

 2. در صورتیکه طول سلب 2چند عرض سلب باشد این نوع پوشش ها چه یاد می شوند؟ جواب – پوشش های گادری.

 3.  برای خطوط ریل از كدام نوع میل ها استفاده میگردد؟


برای خطوط ریل از میل های طولی و میل های عرضی استفاده می گردد. 1.  حد اعظم سرعت ریل مسافر بری بالای سلیپرهای كانكریتی فی ساعت چند كیلومتر تعین گردیده است؟


جواب: حد اعظم سرعت ریل مسافر بری بالای سلیپرهای كانكریتی فی ساعت 250 كیلومتر تعین گردیده است. 1.  جهت اعمار خطوط آهن در ساحات هموار به چه اندازه كندن كاری نیاز است توضیح دهید؟


جهت اعمار خطوط آهن در ساحات هموار الی 6 متر كندن كاری صورت می گیرد. 1.  در بند های برق، تولید برق  به اساس كدام معیار ها سنجش می گردد؟


تولید برق نظر به میل تونل سركوب بالای توربین،  ،موجودیت آب كافی در كاسه بند و با در نظر داشت دوعامل فوق از مودل های تولید برق نظر به هر فصل سال صورت می گیرد. 1.  معیار های اساسی برای دیزاین سرك كدام ها اند؟


جواب: معیارهای اساسی برای دیزاین سرك عبارتنداز: 1- كیفیت خاك.2- فشار یا لود عراده جات.3- موضوعات اقلیمی 4- هایدرولوجی وغیره. 1.  مركبات یا اجزای یك بند برق كدام ها اند؟


مركبات و یا اجزای یك بند برق عبارتنداز: 1- بند.2- سرریزه.3- تونل سركوب.4- كانال سرریزه.5- قسمت انتهائی كانال.6- پایپ كه آب تحت فشار را به توربین می رساند.7- توربین خانه برق و سایرساختارها. 1.  میزان تولید برق در یك بند برق بستگی به كدام عوامل دارد؟


میزان تولید برق در بند های برق بستگی به عوامل ذیل دارد:


1-      جریان بارنده گی.2- سرازیر شدن سیلاب ها در موسم های مختلف.3- آبگیرساحه بند.4- سر چشمه بند.5- ساحه سركوب بند.6- ظرفیت ذخیره آب بند. 1. چند نوع بند از لحاظ شكل وجود دارد توضیح دهید؟


بند ها از لحاظ شكل به سه نوع است: 1- بند های خورد.2- بندهای متوسط.3- بند های بزرگ.


بند های كه از 0.5 میلون متر مكعب الی 10 میلون متر مكعب ظرفیت ذخیره آب را دارا می باشد بندهای خورد، بندهای كه از 10 الی 60 میلون متر مكعب ظرفیت ذخیره را دارا می باشد بندهای متوسط و بند های كه از 60 الی.تالاتر از آن را ظرفیت داشته باشد بندهای بزرگ  ردیف بندی شده است. 1.  كنترول چیست؟


كنترول عبارت از پروسه است كه مطابقت فعالیت های انجام شده را با فعالیت های پلانگذاری شده تحت غور قرارمیدهد. 1.  پلان كار چیست؟


جواب: پلان كار عبارت از برنامه ریزی فعالیت های كار كنان خدمات ملكی است كه به اساس لایحه وظایف جهت حصول دست اورد متوقعه تنظیم می گردد.


ویا پلان كار عبارت از تقسیم اوقات تنظیم شده جهت انجام فعالیت ها واستفاده از منابع برای بدست آوردن نتایج ومقاصد یك پروژه میباشد. 1. گادر چیست، تعریف نماید؟


 گادر عنصر ساختمانی بوده که بار های خود و بالایی خود را از طریق پایه وتهداب به اساس انتقال میسازد . گادر به دو نوع اساسی و فرعی دسته بندی گردیده و از نگاه مواد  ساختمانی به گادر های آهنکانکریتی ، فلزی و چوبی شناخته شده اند . گادر های آهن کانکریتی تا درازی 18متر  یا کوچکتر از آن ساخته میشوند و گادر های که طول وایه شان از 18متر بزرگتر اند میتوانند فلزی ساخته شوند . گادر ها دارای دو ناحیه فشاری و کششی و سیخ های اساسی در ناحیه کششی انداخته می شوند در حالی که در گادر های با سیخ بندی دوگانه ، سیخ ها در هر دو ناحیه ( کششی و فشاری ) انداخته می شود . 1. زینه ها و اشکال آنرا معرفی دارید؟


 زینه از چهار قسمت پله،خیز،چوک و مارش تشکیل شده .


  1-  پله زینه عموماً به  شکل استندرد 30 سانتی متر درنظر گرفته میشود .


   2- خیز زینه عموماً به شکل استندرد 15 سانتی متر درنظر گرفته میشود


  3- چو ک زینه باید به انداز ه عرض مارش یا بزرگتر از آن باشد .


  4- مارش زینه عموماً باید از 110 سانتی متر کم نباشد .


یک کارگرد در یک روز چندمتر کندنکاری و چند متر پرکاری میتواند؟


یک کارگرفنی در یک روز دو متر مکعب کندنکاری میکند. یک کارگر در طی یک روز 4 متر مکعب پرکاری مینماید.


منک در کار عملیات پروژه چیست و چی کار را انجام میدهد؟


اندازه منک چوبی 30*30*30 سانتی متر و پیمانه 10 لیتر و یک خریطه سمنت 50 کیلوگرام میباشد.


  1. ساختمان را به گونه فشرده تعریف کنید؟


ساختمان کلمه جامع بوده که تمام پدیده های هنری مهندیسی و معماری در اثر تحولات فکری و زحمات جسمانی بشر به منظور رفع احتیاجات جامعه ایجاد میگردد 1. انواع دیوار استنادی چند نوع ساخته میشود؟


جواب  سوال  -دیوارهای استنادی را میتوان از نگاه مواد ساختمانی آنها به دیوارهای سنگی, خشتی و کانکریتی تقسیم نمود. اما باید یادآور شد در بعضی اوقات جهت احداث دیوارهای استنادی موقت از عناصر فلزی, چوبی هم استفاده میشود. 1. صرف اجزایی ساختمانی سرک را نوشته کنید؟


1 -  طبقه بستر  Soil Sub grade             


2 - طبقه فرعی تحتانی:    Sub base Course


3 -  طبقه تحتانی           :          Base Course


4 – پو شش سطح  سرک: Wearing Course


 


 


 


 


  1. قیر چیست تشریح کنید(BITUMEN)؟


  جواب:  قیر عبارت از موادیست که بعد از تصفیه نفت به دست می آید و مجموعه از هایدروکاربن ها میباشد.


از قیر به شکل خالص و یا ترکیب آن در ساختمان سرک استفاده میشود. قیر انواع مختلف دارد که به اشکال مختلف از آن استفاده میشود. به خاطر اطمینان از کیفیت قیر تست های مختلف بالای آن اجرا میشود. به صورت عموم زمانیکه درجه حرارت محیط از 60 فارنهایت یا 16 درجه سانتی گرید پائین باشد، باید از استعمال قیر و ترکیبات آن خود داری نمود.   قیر نظر به حالت خویش به سه نوع تقسیم شده  که این صنف بندی نظر به تست Penetration در لابراتوار صورت میگیرد:


3.1 جامد (Solid): عبارت از قیر است که Penetration آن از 10 واحد کم باشد.


3.2 نیمه جامد (Semi solid): عبارت از قیر است که Penetration آن از 350 کم باشد.


3.3  مایع (Liquid): عبارت از قیر است که Penetration آن از 350 زیاد باشد.


قیر جامد موارد زیاد استعمال نداشته و قیر نیمه جامد یا اسفالت سمنت ترکیب از اسفالت سخت و نفت غیر قابل فرار بوده که برای تهیه مخلوط گرم فرش کننده (hot mix paving mixture) مورد استفاده قرار میگیرد و یک ماده اساسی برای تهیه قیر مایع محسوب میشود.


این نوع قیر به grade های مختلف  Prime coat تولید میشود که بعدا" ذکر خواهد شد. 1. سوپرایلویشن چیست ؟ برای اینکه تاثیرات قوه فرار از مرکز و قوه اصتحکاک که باعث منحرف شدن عراده جات از مسیر میگردد از بین برود و پس در گولائی افقی قسمت خارجی سرک نظر به قسمت داخلی آن بلند ساخته می شود یعنی سرک به یک میل عرضانی اعمار می گردد که به نام سوپرایلوشن یاد میگردد .

 2. عرض خط آهن   Track    Gauge     ؟


جواب : فاصله بین سطوح  داخلی دو ریل که  ۱۴  ملی متر پائیین تر از سطوح  فوقانی ریل همانا عرض خط آهن یاد میشود . خط آهن با عرض های متفاوت در جهان موجود است .


عرض خط آهن استندرد e = 1435mm  که اکثر شبکه های راه خط آهن برمنبای این عرض بنا شده است. انحراف مجازی اعظمی در حدود +۱۰  و – ۴ ملی متر است .


عرض خط متریک  e  =  1.0m ویا e = 1.076 m  بوده که معمولآ خط آهن فرعی آهن برا ساس این عرض اعمار میگردد.


. عرض خط آهن کشور ایران e =1435mm      در هند پاکستان e = 1676 mm   1. عرض پهن خط آهن e= 1524mm    در روسیه و e= 1672mm   هسپانیا و سایر نقاط بکار رفته است . این عرض اساسآ به دلیل سیاسی ساخته شده اند ورود غیر مجازی قطار های سایر کشور ها جلوگیری به عمل آید . درمنحنی های افقی با شعاع کم تر از 400m   جهت مستریح بودن حرکت وسایط نقلیه ریلی و کاهش ازساییده عراده جات و ریل افزایش عرض خط آهن ضرورت پنداشته میشود .


 


85. مارک کانکریت چگونه تعین وچه معنی دارد؟


مارک کانکریت توسط نمونه های(15*15*15)سانتی متر از کانکری تریزی که درساحه جریان دارد قالب گیری میگردد و بعد از گذشت 28شبانه روز تحت درجه حرارت 27оCو رطوبت %90در لابراتوار هاتحت فشارتوسط ماشین ها حد محکمیت  کانکریت را درفشار وانحنا معین میسازند، حد محکمیت  کانکریت یا درجه سختی آن عبارت از مارک کانکریت است.


  1. سلب به چند نوع است از یکدیگر چگونه تفکیک میگردد؟


سلب ها به دو نوع است یک طرفه و دو طرفه هر گاه نسبت طول بر عرض سلب اگر ا ز دو بزرگتر باشد دو طرفه و اگر از دو کوچکتر باشد یک طرفه نامیده میشود.


  1. تهداب ها به چند نوع است ؟


تهداب ها به سه نوع است


- تهداب های میخی یا ستونی 2- تهداب های فیته یی3- تهداب های فرشی 1


  1. چگونه از یخ زدن کانکریت جلوگیری کرده میتوانیم ؟


- تحت حرارت مناسب (درجه سانتی ګرید27)لازماست برای جلوگیری از میخ زدن کانکریت را میتوان با استفاده مواد(ضدیخ) ویا گرم نگا ه داشتن بدنه ساختمان توسط مواد لازم 1. مراحل دیزاین ساختمان را تشریح نماید ؟


اولترتیب وتنظیم نمودن سیخ ها در لست های انجینریاول


دوم-ترسیم شیمای تحت دیزایند


سوم-جمع آوری بارهای زنده و مرده بار باد و زلزله


چهارم-تعین مواد لازم و مناسب برای اجزای مختلف ساختمانا


پنجم- دریافت مومنت های انحنایی و قوه های عرض اجزای ساختمان و بیجا شدن ساختمان از حالت اولی سوم


ششم- تعین مارک کانکریت برای اجزای و عناصر ساختمان و دریافت مساحت لازم سیخ ها


  1. کدام عناصر ساختمانی قوه افقی وکدام قوه عمودی را متحمل میگردد؟


سلب ها ،پایه ها ،کادر ها،دیوار ها، ربنگ ها قوه های عمودی را متحمل میشود پایه ها گادر ها چوکات کمان تهداب ها قوه های افقی را متحمل میشود


 


91. یک ساختمان در مقابل کدام قوه ها دیزاین میگردد؟


-ساختمان ها در مقابل قوه های افقی و عمودی سنجش میشود.


  1. نظر به وزن چند نوع کانکریت وجود دارد؟


نظر به وزن کانکریت به چهار نوع است 1- سبک 2- سبک تر 3- سنگین 4- سنگین تر 1. بنچ مارک چه است ؟


 یک نقطه ثابت بوده که از ارتفاع آن از سطح اوسط بحر ویاسطح فرض شده دیگری معلوم باشد هر بنج مارک نامی ار خود دارد واز نقطه نظر موقعیت نسبی به نقاط دیگری که اقلآ سه نقطه وصل میگردد تا در صورت لزوم با استفاده از موقعیت سه نقطه متذکره دریافت موقعیت بنچ مارک به آن صورت گرفته بتواند.


  1. لیول برای کدام موارد استفاده میگردد؟


لیول جهت دریافت  تفاضل ارتفاعات در تما م ساختمان ها به کار میرود و قابل استفاده میباشد .


  1. قطع به چند نوع بوده وبرای چه منظور گرفته میشود؟


قطع به دو نوع است قطع طولی و قطع عرضی ، جهت واضع ساختن عناصر و جزئیات ساختمان در یک تعمیر بکار میرود.


  1. دیتایل چه را گویند وبرای چه منظوردر نظر گرفته میشود؟


  دیتایل عبارت از واضع ساختن وآشکار ساختن یک اتصال ویاگره به مقیاس بزرکتررا دیتایل گویند وبه مقایس های10: 1 ،20:1 ،گرفته میشود. 1. درز هاکه  از لحاظ وظیفوی در یک ساختمان آهن کانکریتی به میان می آیند چند نوع می باشند؟


چهار نوع: 1- درز حرارتی، 2- درز زلزله، 3- درز نشست، 4-  درز انقباض و انبساط.


  1. وظایف تیودولیت را شرح دهید؟


برای اندازی گیری های افقی، شاقولی و مسافات کار گرفته می شود. 1. کمپکشن در سرک سازی چی نقش دارد؟


خلاهای داخل طبقات را کم می سازد، نفوذ پذیری سرک را در مقابل بار کم می سازد و مقاومت سرک را در مقابل وزن وارده بلند می برد. 1. مقیاس  و نقشه را تعریف نمائید؟


مقیاس عبارت از درجه کوچک ساختن سطح روی زمین را به روی کاغذ  گویند و نقشه عبارت از ترسیم نمودن  تصاویر کوچک شده کره زمین به روی کاغذ با نظر داشت گرویت زمین.


وبلاگ «سوالات انجنیری - بخش اول» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «پدیده معماری» ندارد.