بین نمای سپید و پاکی ، بازه ایی بسیار است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod» درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری -


بین نمای سپید و پاکی ، بازه ایی بسیار است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

پست با عنوان «بین نمای سپید و پاکی ، بازه ایی بسیار است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»» از وبلاگ «درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

 
آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نگاره ایی ماندگار در اندیشه ما دارند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنانی که کنشی ندارند و وارستگی را در پشت کردن به گیتی می دانند ، تکه گوشت هایی بیش نیستند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنچه رخ داده را باید پذیرفت ، اما آنچه را روی نداده ، می توان به خواست خویش بنا نمود. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه راه خرد و اندیشه را پیمود ، بی گمان ، آموزگار آیندگان خواهد بود. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنگاه که آرمان هویدا شد ، هزاران راه بن بست هم ، نمی توانند پیشدارمان باشند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
در کشوری که احزاب و گروههای سیاسی مردمی وجود ندارند ، انتخابات هر بار ، بیشتر از پیش ، به پلشتی می گراید. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دولتمردان، پیوسته باید در پی بهترین نخبگان سرزمین خویش، برای اداره امور باشند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سیاستمدار باهوش ، بیش از همه ، به دنبال شناخت و درک افکار عمومی است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سیاستمداران ، برای آنکه همواره منتخب مردم باشند ، باید با بسامدها و امواج خواست های آنان ، هماهنگ شوند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سیاستمداران ، بیشتر زمان ها ، پاسخگوی پرسش هایی هستند که دوست دارند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
بازده ساختار بیمار ، درد و سیاهیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»  

برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است ، چند گامی پس رویم. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

برآیند سامان یافتگی ، رفاه است پس : نخست باید به ساختار درست رسید ، سپس بر اساس آن ساماندهی کرد ، آنگاه رفاه همگانی ، هویدا می گردد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بزهکاران کوچک ، دست پرورده بزهکاران بزرگتر هستند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بین نمای سپید و پاکی ، بازه ایی بسیار است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
در عشق، شرف و آزادی هست زندگی و پاکی هست، نام عشق برازنده هر کار غیر شرافتمندانه ایی نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

در عشق راستین ، بدنبال سود جستن نیستیم ، می بخشیم برای پرواز، رهایی و آزادگی. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دلباختگی ، ساختار روان ما را نرم می سازد و نمی گذارد در برابر تندبادها بشکنیم. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آدمهای کوچک در کوچه و خیابان با صدایی بلند قهقه می زنند و فریاد می کشند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
میهن دوستان ناب ، کسانی هستند که برای آبادی و آزادی آن ، فداکاری و کوشش می کنند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

میهن دوستی و آزادیخواهی ، کلید درمان بسیاری از ناراستی هاست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

نفرین ابدی بر کسانی که ، تیشه به ریشه همبستگی ایرانیان می زنند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

هیچ نامی همانند "ایران" ، برآزنده سرزمین ما نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

یکی از بهترین شمارگان ، سیزده است که نماد زایش و رشد است و در فرهنگ ایرانی "الهه باران" نامیده می شود. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


وبلاگ «بین نمای سپید و پاکی ، بازه ایی بسیار است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری» ندارد.