شایستگان بردبارند و امیدوار. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod» درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری -


شایستگان بردبارند و امیدوار. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

پست با عنوان «شایستگان بردبارند و امیدوار. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»» از وبلاگ «درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

 
برآزندگان در پی دگرگونی و رستاخیزند ، بالندگی و شکوفایی ، در گذر از راه های نارفته است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند ، تا کدامین فرزند میهن برچیند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بیچاره سرزمینی که اساطیرش مرده اند ، و مردمش آنقدر واپسگرا شده اند که اساطیر زنده خود را ، قربانی نام مردگان می کنند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دودمانی که بزرگانش خوار شده اند ، پیکره بی جانیست که خوراک پلیدان می شود. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

شایستگان ، بالندگی و شکوفایی خود را ، در نابودی چهره دیگران نمی بینند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

شایستگان بردبارند و امیدوار. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
خردمندان ، تجربه ها و آموزه های خویش را ، بی دریغ بیان می کنند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دست استاد خویش را ببوس، چون او هم پدر است ، هم پرورنده خرد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند ، انگیزه زندگی می دهد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دیدگاه و اندیشه تاریک ، میدان پرده پوشی (سانسور) را هر روز بزرگتر می کند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

راز درست اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
دوست دارم به جای آنکه همچون گورکن گذشته را بکاوم ، همچون شاهین به سوی آینده ایی باشکوه شیرجه روم. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سخنان و جملات اُرُد ، پنداشت ها و دل نگرانی های او، برای آیندگان است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

شادم از اینکه هیچگاه ، کارمند دولت نشدم. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

باور داشتن به پیروزی ، بسیار با ارزشتر از خود پیروزیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست ، از پشت درهای بسته برداشته می شود. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
آدمهای خودخور و ناتوان ، امید دیگران را هم می خورند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»
 
خردمندان ، روانی آرام و دلی سرشار از مهر دارند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

خود کامگان ، در ژرفنای وجود خویش گم می شوند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

خودت را بشناس و به آن ببال. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»  


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
داستان کوتاه همواره زیباست ، چرا که خواننده با شیره و جان اندیشه نویسنده روبروست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

رویا پردازی که کارآفرین هم باشد ، می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار شود. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سخن بدون پشتوانه ، گزاف گویی است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سخن بزرگان ، اندیشه ما را ، پولادین می سازد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سخن مهر آمیز و دلگرم کننده، می تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


وبلاگ «شایستگان بردبارند و امیدوار. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری» ندارد.