رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod» درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری -


رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

پست با عنوان «رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»» از وبلاگ «درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

 
پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

تا اندیشه ایی پاسخگو در بین نباشد ، کجروی ادامه خواهد داشت. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

خرد ، برآیند دانش و آزمودن های ماست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

راه مبارزه با پندار نادرست ، پرداختن بر اندیشه درست است . هر راه دیگری ، ریشه کجروی را نیرومندتر می سازد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

روان خود را با شنیدن و خواندن رویدادهای نادرست و حوادث هولناک، به بند نکشیم. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 
نامداری ، بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

اگر در بند زندگی روزمره تان باشید ، نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارید. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

اگر همسران رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند ، کمتر به غم جدایی گرفتار می آیند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست ، جوشش است و جاری بودن. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

این دیدگاه درست نیست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 
آنگاه که نمی دانم چه می گویم، چیزی جز راستی، بر زبانم جاری نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

با فریب ، شاید بتوان چیزی بدست آورد ، اما این دستاورد ، مایه تباهی آدمی خواهد بود. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

با نگاه پست ، مهرانگیزترین کارها را هم می توان ننگ شمرد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بد اندیشان و بد کرداران ، خیلی زود ، در آتش افکار و کردار نادرستشان ، خواهند سوخت. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بدبخت کسی است ، که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بدترین مردم شهر، آب دهان خود را در کوچه و خیابان می اندازند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
آنکه باج می گیرد ، زندگیش بسیار کوتاه است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آیینی که آدمی را به گوشه نشینی وادار کند ، پایدار نخواهد بود. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

تا چیزی از دست ندهی ، چیز دیگری بدست نخواهی آورد ، این یک هنجار و قانون همیشگی است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

تا ساختارها سامان نیابد ، بالندگی هویدا نمی گردد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»  

در هستی همه چیز ، دارای چهار چوب و ساختار است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
دانشگاه ها نباید گورستان صدها هزار پایان نامه دانشجویان باشند، باید همه پایان نامه ها را از بایگانی ها و کتابخانه های متروک بیرون کشید و در اینترنت بارگذاری کرد . کشوری که می خواهد برترین شود باید فضای مجازی غنی داشته باشد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند ، در برابر فرهنگ و هنر ، ایستادگی کند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

در سرزمینی که رسانه های مردمی آزاد هستند ، هر روز پلشتی و قانون گریزی ، کم و کمتر می شود. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

در گذشته ، بیشتر تجربه های آدمیان ، جایی ثبت نمی شد ، اما امروزه اینترنت ابزاری است ، برای ثبت تجربه ها و بالندگی بیشتر. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان و تکیه گاه برگزیدگان است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

عظمت فضای مجازی را آنگاه بیشتر می فهمیم ، که بدانیم ، به شمار آدمیان ، پندارها و اندیشه های گوناگون در آن شناور است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


وبلاگ «رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری» ندارد.