روان مردگان و زندگان ، در یک گردونه می چرخد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod» درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری -


روان مردگان و زندگان ، در یک گردونه می چرخد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

پست با عنوان «روان مردگان و زندگان ، در یک گردونه می چرخد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»» از وبلاگ «درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

 
روان زخمی ، در تنهایی ، عفونی و خطرناک می گردد ، باید وارد گروه های فعال اجتماعی و شاد شد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

روان شایستگان ، به پدید آورندگی و آفرینش گرایش دارد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

روان مردگان و زندگان ، در یک گردونه می چرخد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سرزمین روان ما ، میدان کینه توزی ، و دشمنی های بیهوده نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

اساتید دانشگاهی که سایت و وبلاگ شخصی ندارند را باید از دانشگاه ها بیرون ریخت. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

اساتید دانشگاه ها و آموزگاران باید تولید کننده داده های درست در اینترنت باشند. هنگامی که آنها اینترنت را به هیچ می گیرند خود به خود داده های فضای مجازی ، هر روز بیشتر از پیش به پلشتی و کم باری دچار می شوند، باید اساتید را وادار نمود آنچه را می دانند در اختیار همگان قرار دهند. دانش باید در هر سرزمینی به تندی گسترش یابد و جای خموشی و این پا و آن پا کردن نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
روان آدم های شاد ، از بیماری و نابودی ، به دور است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

روان پاک ، برای همگان ، آرزوی بهروزی و شادمانی می کند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

روان خویش را ، بازیچه دست داستان سرایان دیو سیرت نکنیم. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

استاد دانشگاهی که اینترنت را نمی شناسد، بی سوادی بیش نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
خبرچینان و بدگویان، بزرگترین آفت های ماندگاری هر گروهی هستند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سیاستمداران ، تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند ، آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگو هستند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سیاستمداران آزموده از همان چشمه ایی می نوشند ، که مردم را سیراب می کند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سیاستمداران بزرگ ، همواره به یاد دارند که خدمتگذار مردم هستند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

مردمداری ، بهترین خوی یک سیاستمدار است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
برخی به "ارد" می گویند اعتماد به نفس نداریم . به آنها می گویم : از فضای خالی درون خویش برون آمده و به دریای داشته ها سفر کنیم ، تا هنگامی که در نیمه خالی لیوان درون خویش ، دست و پا می زنیم و از نداشته هایمان سخن می گوییم ، راه تازه ای برای بهتر شدن نمی یابیم . هر یک از ما آدمیان ، دارای توانی هستیم ، آن را یافته و بر آن گام نهیم. از آن پس پلکان رشد را به چشم خواهیم دید. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بزرگان ، بی باکند ، آنها خوی برتر خویش را ، به آیندگان هدیه می دهند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بزرگترین فر و داشته قهرمانان و بی باکان روزگار ، دلهایی است که به آنها امید بسته اند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بزرگترین کارخانه نابودی توانمندی ها ، آیین آموزشی نادرست است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بسیاری از رویدادهای تلخ زندگی ، پیک خوشبختی هستند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بی باکی گله ، در بیداری چوپان است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
اگر می خواهی به بهترین گونه زندگی کنی، کافیست که همواره کوشش کنی خوب باشی. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»
 
امیدی به آینده آدم هایی که مدام می گویند نمی توانم و یا نمی شود ، نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آدمهای بدکردار ، همگان را برای رسیدن به خواسته های خویش ، ابزار می سازند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

خویش را خوار نکنیم ، ارزش خود را براستی بدانیم. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

خویشتن خویش را ، دوست داشته باشیم. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دوری از آرمان و هدف ، آشفتگی و پریشانی روان ما را در پی دارد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


وبلاگ «روان مردگان و زندگان ، در یک گردونه می چرخد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری» ندارد.