بسیجی دیروز ....سردار امروز ایران بزرگ -


بسیجی دیروز ....سردار امروز

پست با عنوان «بسیجی دیروز ....سردار امروز» از وبلاگ «ایران بزرگ» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.


فرمانده نمیدانم چه آتشی به وجودشان کشیده ای ؟ شنیده ام بدجور با آبرویشان بازی 


کرده ای ، حیثیت نیروهایشان را در عراق به بازی گرفته ای و سیلی سختی در لبنان به  


صورتشان زدی !! یاد بازی های دوران کودکی ام می افتم ، من تک، شما همه!! حالا تو 


تک و همه اتحادیه اروپا ، شورای امنیت و دول غـربـی در مقـابل تو ! سردار شنـیده ای از  


ماه ها پیش به لیست تحریمشان اضافه شده ای و کنگره ی آمریکا برنامه ترورت را اعلام 


کرده و معروف شده ای به  اشباحی که جانشان را می خواهد بگیرد ؟ البته همین است 


وقتی با آبروی شیطان بزرگ بازی کنی ،وقتی در لبنان پوز رژیم کثیف صهیونیستی را به 


لجن میمالی، وقتی مـعـادلـات چندیـن سالـه ی آنـهـا را در مـنـطقه خراب میکنی باید به  


خونت تشنه باشند که این  صدای درد و فریاد ها از بیانیه هایشان بلند است...   


وبلاگ «بسیجی دیروز ....سردار امروز» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «ایران بزرگ» ندارد.